Метки


1.ЗАЯВА про вiдмову вiд реєстрації  в електронному реєстрі пацієтів.
2.ЗАЯВА про вiдмову вiд щеплень.

Заява 1.

Міністру охорони здоров’я України
вул.Грушевського,7, м.Київ, 01601

Начальнику головного управління охорони
здоров’я обл.(міськ.)держадміністрації

Адреса_____________________________________

Головному лікарю поліклініки № _________
Державної клінічної лікарні № ____________
____________________________________________
Адреса_____________________________________

Від_________________________________________
____________________________________________
Адреса_____________________________________
___________________________тел._____________

ЗАЯВА
про вiдмову вiд реєстрації в електроному реєстрі пацієнтів

Керуючись Конституцією України, за якої «Не допускається збирання, зберігання, використання та поширення конфіденційної інформації про особу без її згоди» (ст.32), не даю згоди на збір та обробку моїх персональних даних, а також відмовляюсь від внесення інформації про мене до електроного реєстру пацієнтів.
Відповiдно до Конституції України «Людина, її життя і здоров’я, честь і гідність, недоторканність і безпека визнаються в Україні найвищою соціальною цінністю; права і свободи людини та їх гарантії визначають змiст і спрямованість діяльності держави» (ст.3); «В Україні визнається і діє принцип верховенства права. Конституція України має найвищу юридичну силу. Закони та інші нормативно-правові акти приймаються на основі Конституції України і повинні відповідати їй» (ст.8); «Права i свободи людини є невiдчужуваними та непорушними» (ст.21), «конституційні права і свободи гарантуються і не можуть бути скасовані. При прийнятті нових законів або внесенні змін до чинних законів не допускається звуження змісту та обсягу існуючих прав і свобод» (ст.22).
Заперечення збору та обробки моїх персональних даних не може впливати на зміст і обсяг моїх прав і свобод.
Відповідно до Цивільного кодексу України людина «набуває прав та обов’язків і здійснює їх під своїм ім’ям. Ім’я фізичної особи, яка є громадянином України, складається із прізвища, власного імені та по батькові» (ст.28); має права: «на надання їй медичної допомоги» (ст.284), «на особисту недоторканість» (ст.289), «на повагу до гідності та честі» (ст.297).
Стаття 286 Цивільного кодексу України та стаття 39-1 Закону України «Основи законодавства України про охорону здоров’я» наголошують, що пацієнт «має право на таємницю про стан свого здоров’я, факт звернення за медичною допомогою, діагноз, а також про відомості, одержані при її медичному обстеженні».
З урахуванням вищенаведенного прошу:
1. Не здійснювати збір та обробку моїх персональних даних.
2. Не присвоювати мені та не використовувати стосовно мене будь-які цифрові (штрих-кодові) ідентифікатори особи.
3. Не вносити дані щодо мене до електронного реєстру пацієнтів, інших електроних реєстрів та баз даних, і не передавати мої персональні дані до інших організацій та осіб.
Якщо, незважаючи на відсутність згоди на збір та обробку моїх персональних даних, мої персональні дані збираються і піддаються автоматизованій обробці, такі дії є незаконними, тому у відповідності до пунктів 5, 6 частини 2 ст.8 Закону України «Про захист персональних даних», та пунктів c, d ст.8 та ст.10 Конвенції про захист осіб у зв’язку з автоматизованою обробкою персональних даних, переконливо прошу такі дані знищити.
4. Здійснювати облік і медичне обслуговування мене за раніше встановленими формами обліку пацієнтів за прізвищем, іменем, та по батькові, на паперових носіях (медична картка, журнали тощо), без застосування цифрових (штрих-кодових, інш.) ідентифікаторів особи.
Також довожу до Вашого відома, що моє право не надавати згоду на збір та обробку моїх персональних даних, та на форму обліку за прізвищем, ім’ям та по батькові, підтверджене найвищим судовим органом держави – Великою Палатою Верховного Суду – у Постанові від 19 вересня 2018 р. по типовій справі №806/3265/17.
Відповідно до Закону України «Про звернення громадян» прошу надіслати мені письмову відповідь на вказану вище адресу.

З повагою,

Підпис______________________         ПІБ_________________________________

____._________________.20___ р.

Заява 2.

Кому _____________________________________
___________________________________________
Адреса____________________________________
____________________________тел.___________
Від кого __________________________________
___________________________________________

Адреса____________________________________
__________________________тел._____________

ЗАЯВА
про вiдмову вiд щеплень

Заявляю про відмову від усіх профілактичних щеплень, а також проби Манту, флюорографії та інших профілактичних медичних маніпуляцій, окрім випадків термінової медичної допомоги за життєвими показниками.
Причиною відмови від подальших вакцинацій, ревакцинацій та біопроб (Манту, р.Пірке) є: по-перше, наявність у їхньому складі одного (у деяких випадках — декількох відразу) токсичних компонентів: солей ртуті, солей алюмінію, формальдегіду, фенолу (за результатами міжнародних досліджень ці речовини є причинами розвитку Аутизму, хвороби Альцгеймера, раку), по-друге, через використання у виробництві вакцин диплоїдних клітин тканин абортованих плодів людини.
Дана відмова є обміркованим та зваженим рішенням, прийнятим на підставі детального і всебічного вивчення питань, пов’язаних з вакцинацією, особистого досвіду і цілком відповідає нормам діючого законодавства, у тому числі
Закону України «Основи законодавства України про охорону здоров’я»:
Ст.42. Ризиковані методи … профілактики … визнаються допустимими, якщо вони … застосовуються за згодою інформованого про їх можливі шкідливі наслідки пацієнта.
Я ознайомлений (-на) зі змістом Закону України «Про захист населення від інфекційних хвороб», лікарем проінформований (-на) про можливі наслідки відсутності щеплень.
Довожу до відому, що дана відмова жодним чином не може впливати на зміст і обсяг моїх прав і свобод, оскільки Конституція України проголошує: «права i свободи людини є невiдчужуваними та непорушними» (ст.21), «конституційні права і свободи гарантуються і не можуть бути скасовані. При прийнятті нових законів або внесенні змін до чинних законів не допускається звуження змісту та обсягу існуючих прав і свобод» (ст.22). «Закони та інші нормативно-правові акти приймаються на основі Конституції України і повинні відповідати їй. Норми Конституції України є нормами прямої дії» (ст.8). «Конституційні права і свободи людини і громадянина не можуть бути обмежені, крім випадків, передбачених Конституцією України» (ст.64).
Таким чином, відмова у прийнятті через відсутність щеплень буде порушенням моїх конституційних прав.
Відповідно до Закону України «Про звернення громадян» прошу надіслати мені письмову відповідь на вказану вище адресу.

З повагою,

Підпис______________________ ПІБ_________________________________

____._________________.20___ р.