Метки

, ,

Невичерпний перелік норм законодавства, що встановлюють неможливість обмеження доступу до освіти

Рішення Конституційного Суду України вiд 04.03.2004 № 5-рп/2004:

— доступність освіти як конституційна гарантія реалізації права на освіту … означає, що нікому не може бути відмовлено у праві на освіту, і держава має створити можливості для реалізації цього права;

Закон України „Про охорону дитинства»:

Ст.19 Кожна дитина має право на освіту.

Закон України „Про загальну середню освіту»:

Ст.2 …забезпечення права громадян на доступність і безоплатність здобуття повної загальної середньої освіти;

Ст.6 …громадянам України незалежно від …переконань… або інших ознак забезпечується доступність і безоплатність здобуття повної загальної середньої освіти …

Закон України „Про дошкільну освіту»:

Ст.2 … забезпечення права дитини на доступність і безоплатність здобуття дошкільної освіти;

Ст.6 … доступність для кожного громадянина освітніх послуг, що надаються системою дошкільної освіти…

Закон України „Про освіту»:

Ст.3 Громадяни України мають право на безкоштовну освіту в усіх державних навчальних закладах незалежно від … світоглядних переконань…стану здоров’я та інших обставин.

Ст.6 Основними принципами освіти в Україні є: доступність для кожного громадянина усіх форм і типів освітніх послуг, що надаються державою;

Перший Протокол до Конвенції про захист прав і основних свобод людини:

Ст.2 Нікому не може бути відмовлено в праві на освіту.

Конвенція про права дитини:

Ст.28 1. Держави-учасниці визнають право дитини на освіту, і з метою поступового досягнення здійснення цього права на підставі рівних можливостей вони, зокрема: …а) вводять безплатну й обов’язкову початкову освіту.

Загальна декларація прав людини:

Ст.26 1. Кожна людина має право на освіту. Початкова освіта повинна бути обов’язковою.

Міжнародний пакт про економічні, соціальні і культурні права:

Ст.13 1. Держави, які беруть участь у цьому Пакті, визнають право кожної людини на освіту.
2.а) початкова освіта повинна бути обов’язкова;
b) середня освіта повинна бути відкрита і зроблена доступною для всіх шляхом вжиття всіх необхідних заходів.

Конвенція про боротьбу з дискримінацією в галузі освіти:

Ст.1 1. … вираження «дискримінація» охоплює всяке розходження, виключення, обмеження або перевагу за ознакою … переконань … яке має на меті або наслідком знищення або порушення рівності відношення в галузі освіти, і зокрема:
а. Закриття для будь-якої особи або групи осіб доступу до освіти будь якого ступеню або типу.

Крім того, ряд законів захищає громадян України від дискримінації, пов’язаної з переконаннями або станом здоров’я:

Конституція України:

ст.24 Громадяни мають рівні конституційні права і свободи та є рівними перед законом. Не може бути привілеїв чи обмежень за ознаками …переконань… або іншими ознаками.

ст. 53, кожен має право на освіту. Повна загальна середня освіта є обов’язковою. Держава забезпечує доступність і безоплатність дошкільної, повної загальної середньої, професійно-технічної, вищої освіти в державних і комунальних навчальних закладах; розвиток дошкільної, повної загальної середньої, позашкільної, професійно-технічної, вищої і післядипломної освіти, різних форм навчання; надання державних стипендій та пільг учням і студентам.
ст. 5 Конституції України наголошує, що єдиним джерелом влади в Україні є народ.
Відповідно до ст. 8, в Україні визнається і діє принцип верховенства права. Конституція України має найвищу юридичну силу. Закони та інші нормативно-правові акти приймаються на основі Конституції України і повинні відповідати їй. Норми Конституції України є нормами прямої дії. Звернення до суду для захисту конституційних прав і свобод людини і громадянина безпосередньо на підставі Конституції України гарантується.

Закон України „Основи законодавства України про охорону здоров’я»:

Ст.6 Кожний громадянин України має право на охорону здоров’я, що передбачає: … и) правовий захист від будь-яких незаконних форм дискримінації, пов’язаних із станом здоров’я;

Конвенція про захист прав людини і основоположних свобод:

Ст.14(1) Здійснення прав і свобод гарантується без будь-якої дискримінації за ознакою …переконань… або інших обставин.

Протокол N 12 до Конвенції про захист прав людини і основоположних свобод:

Ст.1 1. Здійснення будь-якого передбаченого законом права забезпечується без дискримінації за будь-якою ознакою, наприклад за ознакою …переконань… або за іншою ознакою.

2. Ніхто не може бути дискримінований будь-яким органом державної влади за будь-якою ознакою, наприклад за тими, які зазначено в пункті 1.

Конвенція про права дитини:

Ст.2 1. Держави учасники… забезпечують усі… права… без якої-небудь дискримінації, незалежно від стану здоров’я… дитини.

2. Держави-учасниці вживають всіх необхідних заходів для забезпечення захисту дитини від усіх форм дискримінації … на підставі … висловлюваних поглядів чи переконань дитини, батьків дитини, законних опікунів чи інших членів сім’ї.

Конвенція про захист прав і гідності людини щодо застосування біології та медицини (Конвенція про права людини та біомедицину):

Ст.1 Сторони цієї Конвенції захищають гідність і тотожність всіх людей та гарантують кожній особі — без дискримінації — повагу до її недоторканості та інших прав і основних свобод щодо застосування біології та медицини.

Загальна декларація прав людини:

Ст.19 Кожна людина має право на свободу переконань і на вільне їх виявлення; це право включає свободу безперешкодно дотримуватися своїх переконань

Європейська соціальна хартія

Ч.1 Ст.11. Кожна людина має право користуватися будь-якими заходами, що дозволяють їй досягти найкращого стану здоров’я.

 

06.09.2019

обновление 02.03.2020