Заява відмова давати згоду на обробку персональних даних за місцем вимоги

Метки

,

_______________________________________
_______________________________________
_______________________________________
прож.__________________________________
тел.____________________________________

З А Я В А

Я, ___________________________________________________________________, стосовно надання мною згоди на обробку персональних даних, керуючись:
Ст. 1 ЗУ «Про захист персональних даних» № 2297-VI від 1.06.2010: «Особисті немайнові права на персональні дані, які має кожна фізична особа, є невід’ємними і непорушними»;
Ст. 2 ЗУ «Про захист персональних даних» № 2297-VI від 1.06.2010: «згода суб’єкта персональних даних — добровільне волевиявлення фізичної особи (за умови її поінформованості)…»;
Ст. 23 ЗУ «Про захист персональних даних» № 2297-VI від 1.06.2010, що визначає повноваження Уповноваженого ВРУ з прав людини у сфері захисту персональних даних, зокрема, п. 4, ст. 23, що надає право Уповноваженому «затверджувати нормативно-правові акти у сфері захисту персональних даних у випадках, передбачених цим Законом»; п. 6, ст. 23 що визначає його право «надавати рекомендації щодо практичного застосування законодавства про захист персональних даних, роз’яснювати права і обов’язки відповідних осіб за зверненням суб’єктів персональних даних, володільців або розпорядників персональних даних, структурних підрозділів або відповідальних осіб з організації роботи із захисту персональних даних, інших осіб»;
Листом Уповноваженого ВРУ з прав людини від 03.03.2014 № 2/9-227067.14-1/НД-129, де роз’яснюється, що ст. 11 «Закону про захист персональних даних» визначений перелік підстав для обробки персональних даних, однією з яких є згода суб’єкта персональних даних на обробку його персональних даних;
«Роз’ясненням до Типового порядку обробки персональних даних Типового порядку обробки персональних даних» від 08.01.2014, наданим Уповноваженим Верховної Ради з прав людини: «Згода суб’єкта персональних даних — добровільне волевиявлення фізичної особи (за умови її поінформованості) щодо надання дозволу на обробку її персональних даних відповідно до сформульованої мети їх обробки, висловлене у письмовій чи електронній формі. Під інформованою згодою на обробку персональних даних варто розуміти добровільне, компетентне прийняття особою рішення про обробку її персональних даних, яке ґрунтується на одержанні нею повної, об’єктивної і всебічної інформації стосовно майбутньої обробки персональних даних», зокрема
п.15 «Роз’яснень до Типового порядку обробки персональних даних», де виписані особливі «Окремі питання, на які слід звернути увагу володільців при здійсненні обробки персональних даних на підставі згоди особи» а саме: «15. Також не можна обумовлювати реалізацію законодавчо встановлених прав наданням особою згоди на обробку її персональних даних»; Читать далее

Реклама

«Судебные решения должны основываться на Конституции, а также на действующем законодательстве, которое не противоречит ей»

Метки

, ,

Согласно статьи 3 Конституции Украины, — «Человек, его жизнь и здоровье, честь и достоинство, неприкосновенность и безопасность признаются в Украине наивысшей социальной ценностью.

Права и свободы человека и их гарантии определяют содержание и направленность деятельности государства. Государство отвечает перед человеком за свою деятельность. Утверждение и обеспечение прав и свобод человека является главной обязанностью государства».

По Конституции Украины, суды являются независимой ветвью власти. Согласно 3 части статьи 8 Конституции: «Обращение в суд для защиты конституционных прав и свобод человека и гражданина непосредственно на основании Конституции Украины гарантируется».

Согласно Постановления Пленума Верховного Суда Украины от 01.11.1996 г. №9 «О применении Конституции Украины при осуществлении правосудия»: «Конституция имеет наивысшую юридическую силу, а ее нормы являются нормами прямого действия. Это обязывает суды при рассмотрении конкретных дел руководствоваться в первую очередь нормами Конституции Украины. С целью правильного применения норм Конституции при осуществлении правосудия, Пленум Верховного Суда Украины постановляет дать судам такие разъяснения:
1. В соответствии со ст. 8 Конституции в Украине признается и действует принцип верховенства права. Конституционные права и свободы человека и гражданина непосредственно действуют. Они определяют цели и содержание законов и других нормативно правовых актов, содержание и направленность деятельности органов законодательной и исполнительной власти, органов местного самоуправления, и обеспечивается защитой правосудия.
Выходя из отмеченного принципа и гарантирования Конституцией судебной защиты конституционных прав и свобод, судебная деятельность должна быть направлена на защиту этих прав и свобод от любых посягательств путем обеспечения своевременного и качественного рассмотрения конкретных дел.
2. Поскольку Конституция Украины, как отмечено в ее ст. 8, имеет наивысшую юридическую силу, а ее нормы являются нормами прямого действия, суды при рассмотрении конкретных дел должны оценивать содержание любого закона или другого нормативно правового акта с точки зрения его соответствия Конституции и во всех необходимых случаях применять Конституцию как акт прямого действия. Судебные решения должны основываться на Конституции, а также на действующем законодательстве, которое не противоречит ей». Читать далее

Д/ф «Свидетельство о любви»

Метки

, ,


«Свидетельство о любви»

Величит душе моя Господа (Честнейшую Херувим)

Метки

, ,


«Величит душа моя Господа» Почаев, братский хор
Читать далее

Евгеника и теория эволюции. Ольга Четверикова

Метки

,


Евгеника и теория эволюции. Ольга Четверикова

Схиигумен Сергий. Начертание, сатанинские документы, 666, цифровое имя

Метки


Схиигумен Сергий. Князь интернета демон ЭФОН! Начертание, сатанинские документы, 666, цифровое имя

«Духовник» Схиигумен Сергий (Романов)

Метки

,


«Духовник»

Заява про отримання паспорту-книжечки старого зразку від 16-літньої дитини

Метки

, ,

Управління Державної міграційної служби України
в ___________________________________________ області
вул. ____________________ м. _________________________
тел._______________, ел. адреса: _____________________

____________________________________ районний відділ
Державної міграційної служби у ____________________ _______________________________________________області
(адреса) вул.________________ місто ___________________

область_________________________ , індекс _____________

Неповнолітнього (-ьої) ______________________________

______________________________________ (ПІБ повністю)
Законних представників:
(батько): ____________________________________________
ПІБ (повністю)
(мати): _____________________________________________
ПІБ (повністю)
адреса______________________________________________,

інд._________________, телефон _______________________

Заява

Я, ____________________________________________________________________________________ (ПІБ неповнолітнього (-ьої)), ____.____.___________року народження, по досягненню мною шістнадцятирічного віку особисто та безпосередньо звертаюсь до територіального підрозділу ДМС України у ______________________________ області за місцем свого проживання, із заявою про оформлення мені паспорта громадянина України, та надаю всі необхідні документи для цього.
Ми, батьки неповнолітнього (-ьої) ____________________________________________________________ ______________________________________________________ (ПІБ), згідно ст. 1 чинного Закону України «Про громадянство України» від 18.01.2001 № 2235-III, є законними представниками дитини до досягнення особою віку 18 років.
Я,__________________________________________________________________________ (ПІБ неповнол.), не маю намір оформляти паспорт у формі пластикової картки типу ID-1. Та ми, батьки, не даємо згоду на оформлення паспорту у формі пластикової картки типу ID-1.
Крім того, отримання пластикової картки типу ID-1 є правом, а не зобов’язанням, та форма паспорту у вигляді паспортної книжечки не скасована і є діючою. Існування в Україні єдиного громадянства, підстави набуття і припинення громадянства України визначаються законом, громадяни, які не відмовились від громадянства України повинні дотримуватись вимог чинного законодавства.
Я, заявник, КАТЕГОРИЧНО ВІДМОВЛЯЮСЬ від присвоєння мені будь-яких ідентифікаторів особистості, будь то унікальний номер запису в реєстрі, ІПН, номер облікової картки платника податків, інші ідентифікатори особистості. Читать далее

О нарушении Конституции Украины «законом» 5492, или как нас пытаются вывести из под сферы её влияния?

Метки

, , , ,

Согласно положениям Конституции в Украине признается и действует принцип верховенства права. Конституция Украины имеет наивысшую юридическую силу. Законы и другие нормативно правовые акты принимаются на основе Конституции Украины и должны отвечать ей.
В случае, если ведомственные акты не отвечают Основному Закону, они должны быть приведены в соответствие с ним. Этот принцип верховенства права является фундаментальным.

Закон о ЕГДРУ №5492 от 20.11.2012 года был принят с большими нарушениями прав человека и по Конституции, и по международным договорам, — которые Верховная Рада ратифицировала, и поэтому они являются частью нашего внутреннего законодательства, которое Украина обязана выполнять, — и по процедуре прохождения проекта этого закона через Верховную Раду.
Этот «закон», в понимании международных требований, которые предъявляются к законам, и законом то вовсе не является, и, в первую очередь, потому, что он не соответствует требованиям Основного Закона страны – Конституции Украины. По этому «закону», по словам одного очень уважаемого юриста, все жители Украины являются пострадавшими.

Какие права, в первую очередь, были нарушены при принятии закона 5492? Читать далее

Христиане, не поздравляйте женщин с 8 марта!

Метки

, , ,


Христиане, не поздравляйте женщин с 8 марта!
Читать далее